کاهش صدور پروانه های ساختمان در کل کشور بویژه تهران

بنابر اعلام مرکز آمار ایران صدور پروانه های احداث ساختمان در تهران 30.2 درصد و در کل کشور 3.2 درصد در طول یک سال کاهش یافته است.

 کاهش 8.8 درصدی واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 4.6 درصدی آن در سایر شهرداری‌های کشور در سال 91 نسبت به سال 90 نتیجه آمارگیری مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در سال گذشته است.

ساخت متوسط هشت واحد مسکونی با هر پروانه در تهران

 بنا بر این گزارش حدود 192 هزار و 430 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 8.8درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها 8.1 واحد بوده است.

 همچنین 23 هزار و 757 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال گذشته صادر شده است که نسبت به سال قبل از آن 20.2 درصد کاهش نشان می دهد.

 اما مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر‌شده از سوی شهرداری تهران در سال 91 حدود 32 میلیون مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته بیانگر کاهش 3.8 درصدی است. این در حالی است که متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1347 مترمربع بوده است.

تهران

براین اساس مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هفت میلیون و 143 هزار مترمربع بوده که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 301 مترمربع بوده است.

52 درصد پروانه های ساختمانی تهران برای خانه های بتون آرمه

بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در بنای آنها در سال 1391 نشان می‌دهد که 47.2 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 52.7 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن بوده است.

مجوز ساخت برای بیش از 117 میلیون متر مربع زمین در شهرهای کشور

 بنابر اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته حدود 730 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 4.6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 3.5 واحد بوده است.

 همچنین بیش از 206 هزار و 370 پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال 91 صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود 30.2 درصد کاهش یافته است.

 مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال 91با افزایش 3.4 درصد بیش از 117میلیون و 500 هزار مترمربع ومتوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها نیز 569 مترمربع بوده است.

 در عین حال مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال 91 حدود 68 میلیون و 768 هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته 8.1 درصد کاهش یافته که متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان 333 مترمربع بوده است.

 صدور 17 درصد پروانه های ساخت برای ساختمان های آجری

 بر این اساس توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در سال 91 نشان می‌دهد که 29.5 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 51.9 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 17.7 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و 0.9 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

 در عین حال توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به ک رفته در بنای آنها در سال 91 نشان می‌دهد که 47.2 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، 52.7 درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، 0.1 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن بوده است.

 

.


این صفحه 99 بار مورد بازدید قرار گرفته است.