وزن میلگرد ساختمانی

یکی از داده های بسیار کاربردی در صنعت ساختمان وزن مصالح می باشد. در جداول زیر وزن تقریبی و متوسط انواع میلگرد در دو جدول برای شاخه 12 متری و یک متر طول آورده شده است(*):

میلگرد

 وزن تقریبی شاخه 12 متری میلگردها

میلگرد

وزن تقریبی به کیلوگرم

وزن شاخه 12 متری میلگرد 8

5

وزن شاخه 12 متری میلگرد 10

8

وزن شاخه 12 متری میلگرد 12

11

وزن شاخه 12 متری میلگرد 14

14

وزن شاخه 12 متری میلگرد 16

19

وزن شاخه 12 متری میلگرد 18

24

وزن شاخه 12 متری میلگرد 20

30

وزن شاخه 12 متری میلگرد 22

36

وزن شاخه 12 متری میلگرد 25

47

وزن شاخه 12 متری میلگرد 28

58

وزن شاخه 12 متری میلگرد 30

67

وزن شاخه 12 متری میلگرد 32

76

وزن شاخه 12 متری میلگرد 34

86

وزن شاخه 12 متری میلگرد 36

96

وزن شاخه 12 متری میلگرد 38

107

وزن شاخه 12 متری میلگرد 40

118

وزن تقریبی واحد طول میلگردها

میلگرد

وزن تقریبی به گرم

وزن 1 متر میلگرد 8

395

وزن 1 متر میلگرد 10

617

وزن 1 متر میلگرد 12

888

وزن 1 متر میلگرد 14

1208

وزن 1 متر میلگرد 16

1578

وزن 1 متر میلگرد 18

1998

وزن 1 متر میلگرد 20

2466

وزن 1 متر میلگرد 22

2984

وزن 1 متر میلگرد 25

3860

وزن 1 متر میلگرد 28

4834

وزن 1 متر میلگرد 30

5549

وزن 1 متر میلگرد 32

6313

وزن 1 متر میلگرد 34

7127

وزن 1 متر میلگرد 36

7990

وزن 1 متر میلگرد 38

8903

وزن 1 متر میلگرد 40

9865

*تذکر: با توجه به شرایط مختلف تولید در کارخانه های مختلف اعداد ذکر شده در جداول ممکن است از دقت کافی ب:.8’ای محاسبات دقیق برخوردار نباشند.لذا این اعداد صرفا برای تقریب زدن ارائه شده و برای محاسبات دقیق باید مقادیر دقیق وزنها از کارخانه مورد نظر استعلام و یا با آزمایش تعیین شود. مسئولیت استفاده از این اعداد برعهده استفاده کننده می باشد.


این صفحه 10410 بار مورد بازدید قرار گرفته است.