بایگانی برچسب: s

آشنایی با وظایف کمیسیون ماده 5

دبير كميسيون ماده پنج شهر تهران درباره ضوابط مربوط به نحوه تغيير‌كاربري يا تغيير ساير پارامترهاي قيدشده در طرح تفصيلي جديد تهران براي ساخت‌وساز اعلام كرد: اين كميسيون وفق مقررات شوراي عالي شهرسازي‌و‌معماري كشور، وظيفه بررسي و تصويب طرح تفصيلي را برعهده دارد و همچنين اعمال تغييرات احتمالي در طرح نيز جزو وظايف كميسيون ماده پنج محسوب مي‌شود. تقي‌زاده همچنين درباره تاكيد كارشناسان‌شهري بر فصل‌الخطاب بودن ضوابط طرح‌تفصيلي، گفت: به دليل انعطاف‌پذير بودن طرح‌تفصيلي، براساس شرايط زماني و حتي مكاني خاص، امكان تغيير يا تعديل بخش‌هايي از طرح وجود دارد.

مشاهده مواردي شامل تغيير «كاربري» يا ديگر پارامترهاي ساختماني همچون ميزان «تراكم» در ساخت‌وسازهايي كه بعد از اجراي طرح تفصيلي جديد تهران براي آنها پروانه صادر شده است، قضاوت درباره كاركرد درست يكي از دو ابزار مديريت‌شهري در حوزه شهرسازي – طرح تفصيلي يا كميسيون ماده 5 را مشكل كرده است. از يك‌طرف گفته مي‌شود ضوابط طرح تفصيلي جديد بدون يك كلام پس و پيش، مبناي صدور مجوز ساخت است، اما از طرف ديگر، شهروندان مواردي را مغاير اين اصل با تغيير موردي ضوابط، تجربه مي‌كنند.

پروانه

در اين باره، دبير كميسيون ماده 5 شهر تهران ضمن پاسخ به انتقادهايي كه از جانب كارشناسان‌ شهري درباره «تغيير مقررات طرح‌تفصيلي جديد متناسب با خواسته مالكان متقاضي ساخت‌وساز از طريق كميسيون ماده 5» مطرح است، معتقد است: كميسيون ماده 5 وفق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به وجود آمده و بررسي و تصويب طرح تفصيلي شهر تهران و همچنين اعمال تغييرات احتمالي در آن، جزو وظايف اين كميسيون محسوب مي‌شود.

 محمدتقي تقي‌زاده در پاسخ به اينكه «اگر طرح تفصيلي جديد ملاك‌عمل 100 درصدي شهرداري‌ تهران و قرار بر اين است شهر با بخشنامه‌ يا امضاهاي سليقه‌اي مديران اداره نشود، پس ماموريت كميسيون ماده 5 چگونه قابل توجيه است؟» تاكيد كرد: ويژگي طرح تفصيلي جديد تهران انعطاف‌پذير بودن آن است، طوري كه براساس شرايط زماني و حتي مكاني خاص مي‌توان از طريق اين كميسيون تغيير يا تعديل لازم را در طرح انجام داد.

متن گفت‌وگو با محمدتقي تقي‌زاده دبير كميسيون ماده 5 را در ادامه مطالعه نمایید:

وظيفه قانوني کمیسیون ماده 5 شهر تهران چیست؟ ادامه‌ی خواندن


این صفحه 0 بار مورد بازدید قرار گرفته است.